Financiranje

bank

STAMBENI KREDITI
S VALUTNOM KLAUZULOM U EUR

AKCIJA NIŽE KAMATE DO 31.03.2010.

KREDITI KLIJENTIMA UNUTAR PROJEKTNOG
FINANCIRANJA U VOLKSBANK D.D.

NAMJENA I IZNOS KREDITA:

 • Kupnja stambenih objekata (stanovi i garaže,
  apartmani ) unutar projektnog financiranja u
  Volksbank d.d.

Iznos kredita:

 • od 10.000 EUR, maksimalan iznos kredita prema
  kreditnoj sposobnosti tražitelja

Ukoliko je Korisnik kredita pomorac ili osoba zaposlena u inozemstvu obavezno je sudjelovanje u financiranju s minimalno 30% vlastitih sredstava, dok preostalih 70% kreditira Banka.

ROK OTPLATE: do 30 godina

bank

  PREDUVJETI ZA SUDIONIKE U KREDITU (KORISNIK, SUDUŽNIK):

 • punoljetni, kreditno sposobni državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • osobe koje su u stalnom radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit;
 • ili osobe zaposlene na određeno vrijeme ukoliko imaju barem 2 puta produživan ugovor o radu na određeno vrijeme, na rok od najmanje godinu dana i ukoliko u kredit kao sudužnika uključe supružnika ili jednog od roditelja sa stalnim mjesečnim primanjima;
 • Status klijenta nije uvjet odobravanja kredita, klijentima koji u VB imaju otvoren tekući račun ili isti otvore prilikom podnošenja zahtijeva za kredit, kredit se odobrava pod povoljnijim uvjetima.
 • ukoliko u tijeku otplate kredita prestane priljev primanja na tekući račun u Banci, kamatna stopa se povećava za 1,00 postotni poen od dana dospijeća prethodnog anuiteta
 • korisnik kredita pomorac mora u zadnjih godinu dana imati Ugovor o radu na minimalno 6 mjeseci te se u kreditni odnos uključuje supružnik (ukoliko ga ima) u svojstvu sudužnika bez uključivanja u izračun kreditne sposobnosti.
 • Trajni nalog sa deviznog računa za otplatu kredita za pomorce zaposlene na stranim brodovima je obvezan.
 • osobe koje u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita nisu starije od 75 godina
 • Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

 • U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje samostalnu djelatnost, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. sa manje od 10 zaposlenih.

  KORIŠTENJE KREDITA:

 • Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti EUR-a po kupovnom tečaju VB za devize važećem na dan isplate kredita. Na računu za otplatu kredita, klijent mora obavezno imati iznos rezerviranih sredstava u visini jednog mjesečnog anuiteta.

 • Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

  KAMATNA STOPA

 • 5,99% godišnje, promjenjiva, za klijente s tekućim računom u Banci (EKS 6,29%*)
 • 6,99% godišnje, promjenjiva, za ostale klijente (EKS 6,29%*)

 • *Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunat za kredit na 30 godina bez počeka u iznosu 80.000 EUR, te otplatu putem redovnog anuiteta,nekretnina površine 50m2

  PRIMJER KALKULACIJE KREDITA

  bank

  NAKNADA PO KREDITU:

 • 1,25% od iznosa odobrenog kredita za bezgotovinsku isplatu

 • Naknada se smanjuje za 0,25% ukoliko se polica mješovitog životnog ili riziko osiguranja sklopi preko VB Victorie ili Victoria osiguranja. Banka omogućuje da se iznos naknade ustegne od iznosa kredita prilikom korištenja.

  Naknada se smanjuje od 10% do 40% (ovisno o vrsti paketa) za klijente koji ugovore neki od paketa tekućeg računa

  INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA:

  1. javnobilježnički ovjerovljena isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca ili osobu zaposlenu u inozemstvu
  2. javnobilježnički ovjerovljena isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu
  3. bianco mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
  4. Polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke.
  Instrumenti osiguranja od rb.1 do rb.4 ugovaraju se za sve vrste kredita i modele osiguranja
  5. založno pravo (hipoteka) na nekretnini u omjeru visine kredita i vrijednosti nekretnine minimalno 1:1 uz slijedeće uvjete:
 • osobe zaposlene na neodređeno vrijeme minimalno 3 godine,
 • minimalna mjesečna primanja plaća 5000 kn,
 • firma mora poslovati minimalno 5 godina,
 • broj zaposlenih minimalno 15,
 • kredit po ovim uvjetima ne mogu koristiti vlasnici obrta i zaposleni u obrtu, vlasnici i zaposleni u samostalnoj djelatnosti, zaposleni u trgovini i građevini osim u slučaju kada je poslodavac komercijalni klijent banke zahtjev se razmatra individualno
 • Ukoliko nisu zadovoljeni navedeni uvjeti omjer kredita i vrijednosti nekretnine je 1:1,10.

  Nije potrebno priložiti Elaborat o procjenjenoj vrijednosti nekretnine, već se kao vrijednost priznaje ugovorena cijena iz kupoprodajnog ugovora.

  6. jedan do tri solidarnih jamaca ili polica mješovitog životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 15% od iznosa kredita ili polica riziko životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 30% od iznosa kredita

  OTPLATA KREDITA - putem ovršne isprave na plaću
  Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima izraženim u EUR po prodajnom tečaju VB za devize važećem na dan dospijeća anuiteta.
  Za kredite preko 30.000,00 EUR koji se otplaćuje putem redovitog mjesečnog anuiteta, mogućnost ugovaranja počeka do 12 mjeseci.

  Korisnik kredita može odabrati između:
 • otplate kredita u jednakim mjesečnim anuitetima;
 • ili
 • poček prvih 12 mjeseci (nije uključen u rok otplate) te nakon toga otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima;
 • ili
 • prve 4 godine otplate redovnog anuiteta* umanjenog za 20%, a narednih godina otplate uvećanog redovnog anuiteta;
 • ili
 • prve dvije godine počeka (uključen u rok otplate) - korisnik kredita plaća samo kamatu, treću i četvrtu godinu godine klijent plaća redovni anuitet umanjen za 20%, a naredne godine uvećani redovni anuitet;

 • Redovni anuitet - anuitet izračunat na ugovoreni rok otplate kredita.

  POTREBNA DOKUMENTACIJA:
  popis potrebne dokumentacije za sve sudionike u kreditu možete preuzeti OVDJE : www.volksbank.hr

  Navedeni uvjeti su informativnog karaktera. Volksbank d.d. sadržava pravo po potrebi zatražiti dodatnu dokumentaciju.
  Napomena: Banka zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev bez obrazloženja.

  Letak je dio općih uvjeta poslovanja Banke

  Dodatne informacija potražite na www.volksbank.hr, nazovite naš Kontaktni centar na besplatni telefon 0800 0600 ili jednostavno dođite u jednu od naših poslovnica.

  Primjenjuje se od 27.07.2009 do 30.09.2009

  BANKA ZADRŽAVA PRAVO TRAŽENJA DODATNE DOKUMENTACIJE


  Kontakt: Martina Ivnik Posilović
  Tel. 01/6228 091
  Volksbank d.d.
  Poslovnica Velika Gorica

  bank